série-lagos-_-copo-mini-_-ash-anil-terracota-terra-rosa-e-off-white